วันที่ห้องประชุมร่มฉัตร ห้องประชุมร่มโพธิ์ ห้องประชุมศรีพนม ห้องประชุมร่มเกล้า ห้องประชุมรวมใจภักดิ์
1 วันอาทิตย์
2
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันตรวจให้คะแนนita
งานพัสดุ | 0
บ่ายการเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานในงา
งานยุทธฯ | 5
บ่ายคณะกรรมการ อย น้อย
งาน คบส. | 8
3
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันตรวจให้คะแนนita
งานพัสดุ | 0
บ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
งานยุทธฯ | 5
ทั้งวันอวล
งาน อวล. | 8
4
บ่าย
งานแผนไทย | 50
บ่ายประชุมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2561
งานพัฒน์ฯ | 30
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
งานบุคคลฯ | 10
5
ทั้งวันคณะทำงานขยะติดเชื้อ จ.นครพนม
งาน อวล. | 70
ว่าง
บ่ายประชุม VDO Conference Ricoh
งานแผนไทย | 20
ทั้งวันประชุม VDO Conference เขต8
งานบุคคลฯ | 0
บ่ายประชุม TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 15
6
ทั้งวันประชุม TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 100
ทั้งวันประชุมงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไท
งานแผนไทย | 40
ทั้งวันประชุมเตรียมความพร้อมรณรงค์ปั่นจักรยาน ง
งานโรคติดต่อ | 10
ว่าง
ทั้งวันทันตบุคลากร
งานทันตะฯ | 15
7 วันเสาร์
8 วันอาทิตย์
9
ทั้งวันFAI
งานประกันฯ | 40
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
10
ทั้งวันLOI
งานประกันฯ | 60
เช้าประชุม กกต. จังหวัด
งานบริหารฯ | 20
ว่าง
บ่ายประชุมVDO Conference เตรียมรับการเยี่ยมง
งานพัฒน์ฯ | 20
บ่ายประชุม TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 15
11
ว่าง
เช้าพิชิตอ้วน
งานส่งเสริมฯ | 40
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
งานส่งเสริมฯ | 3
ทั้งวันVdo conference ระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาว
งานส่งเสริมฯ | 5
เช้าประชุมเตรียมงานวิชาการจังหวัดนครพนม ประจ
งานพัฒน์ฯ | 10
12
ทั้งวันการจัดการน้ำเสีย
งาน อวล. | 70
ทั้งวันบันทึกข้อมูล e-Payment อสม.
งาน สช. | 50
ว่าง
บ่ายcase ไข้เลือดออก องค์การแพทย์
งานพัฒน์ฯ | 12
ว่าง
13
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายสรุปผลการประกวด อย.น้อย
งาน คบส. | 6
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานลูกจ้างประจำ
งานบุคคลฯ | 10
14 วันเสาร์
15 วันอาทิตย์
16
เช้ากิจกรรมองค์กรแห่งความสุข
งานพัฒน์ฯ | 70
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
17
บ่ายประชุม PCC
งานพัฒน์ฯ | 30
ทั้งวันคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
งานบุคคลฯ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
18
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
19
ทั้งวันสอบ
งานบุคคลฯ | 34
ทั้งวันสอบ
งานบุคคลฯ | 31
ว่าง
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 20
ว่าง
20
ทั้งวันอบรมพัฒนาเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยและมาตรฐา
งาน อวล. | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
21 วันเสาร์
22 วันอาทิตย์
23
ทั้งวันประชุมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การแพทย
งานโรคไม่ติดต่อ | 70
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
24
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งาน สช. | 45
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
25
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าประชุมผู้บริหาร
งานบริหารฯ | 25
ว่าง
26
ว่าง
ทั้งวันการประชุมการผลิตและช่องทางการเผยแพร่สื่อ
งานพัฒน์ฯ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
27
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
28 วันเสาร์
29 วันอาทิตย์
30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
31
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง