วันที่ห้องประชุมร่มฉัตร ห้องประชุมร่มโพธิ์ ห้องประชุมศรีพนม ห้องประชุมร่มเกล้า ห้องประชุมรวมใจภักดิ์
1
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
2
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายแผนงาน61
งาน อวล. | 5
ว่าง
3 วันเสาร์
4 วันอาทิตย์
5
ว่าง
ทั้งวันภาคีเครือข่าย อสม.
งาน สช. | 20
ว่าง
ว่าง
ว่าง
6
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ก
งานพัฒน์ฯ | 60
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
7
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
8
บ่ายประชุมคณะกรรมการ ศพด.ต้นแบบ
งานส่งเสริมฯ | 40
ว่าง
ว่าง
เช้ากำหนดราคากลาง
งานแผนไทย | 5
ว่าง
9
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
10 วันเสาร์
11 วันอาทิตย์
12
ว่าง
ว่าง
บ่ายรวมใจภักดิ์
งานโรคไม่ติดต่อ | 6
บ่ายvdo conference เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพั
งานโรคไม่ติดต่อ | 30
ว่าง
13
ทั้งวันประชุม FAI
งานประกันฯ | 80
เช้า
งานแผนไทย | 100
บ่าย
งานแผนไทย | 100
ว่าง
ว่าง
ว่าง
14
เช้านิเทศเสริมพลังแก่ทีมดำเนินงานควบคุมการบร
งานโรคไม่ติดต่อ | 30
ว่าง
ทั้งวันรวมใจภักค์
IEIP | 10
ว่าง
ทั้งวันieip
งานพัสดุ | 10
15
เช้า
งาน สช. | 0
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 20
ว่าง
16
ว่าง
ทั้งวันประชุม TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
17 วันเสาร์
18 วันอาทิตย์
19
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการ
งานพัฒน์ฯ | 60
ทั้งวันประชุม TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
20
บ่ายประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ
งานโรคไม่ติดต่อ | 30
ทั้งวันพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการปั่นจักรยาน ฯ
งานโรคติดต่อ | 40
ว่าง
ว่าง
บ่ายอนุกรรมการสถานพยาบาล
งาน คบส. | 8
21
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าประชุมผู้บริหาร
งานบริหารฯ | 20
บ่ายประชุมที่ปรึกษานพ.สสจ.
งานบริหารฯ | 10
ว่าง
22
บ่ายประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
23
ว่าง
ทั้งวันอบรมพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ครั้งที่
งานยุทธฯ | 40
ว่าง
บ่ายคณะกรรมการคัดเลือก อสม.
งาน สช. | 6
บ่ายม.41
งานพัสดุ | 15
24 วันเสาร์
25 วันอาทิตย์
26
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
27
ทั้งวันพยาธิใบไม้ตับ
งานโรคติดต่อ | 80
ทั้งวันทันตบุคลากร
งานทันตะฯ | 80
ว่าง
ทั้งวันระบบรายงานทันตฯ
งานทันตะฯ | 24
บ่ายประชุมม. 41
งานประกันฯ | 12
28
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายประชุมคณะกรรมการ อย.น้อย จังหวัดนครพนม
งาน คบส. | 8