วันที่ร่มฉัตร ร่มโพธิ์ ศรีพนม ร่มเกล้า รวมใจภักดิ์ เทพวรมุนี พิมานนรดี ภักดีบดินทร์
1
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานพัสดุ | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
2
ทั้งวันประชุม CFO
งานประกันฯ | 20
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานพัสดุ | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
3 วันเสาร์
4 วันอาทิตย์
5
ทั้งวันประชุมชี้แจงแผนอำเภอ
งานยุทธฯ | 60
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานบุคคลฯ | 0
ว่าง
เช้าอวล
งาน อวล. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
6
บ่ายประชุมเตรียมการรับเสด็จ
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานบุคคลฯ | 0
ทั้งวันประชุมชี้แจงแผนอำเภอ
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
7
ทั้งวันประชุมชี้แจงแผนอำเภอ
งานยุทธฯ | 60
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานบุคคลฯ | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
8
บ่ายประชุมรับเสด็จ
งานโรคไม่ติดต่อ | 30
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานบุคคลฯ | 0
เช้านำเสนอแผนงานโครงการปี 2562
งานพัฒน์ฯ | 9
เช้าภาคีเครือข่าย อสม.
งาน สช. | 15
ว่าง
ว่าง
ว่าง
9
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันย้ายห้อง
งานบุคคลฯ | 0
ว่าง
เช้านำเสนอแผนงานโครงการ ปี 2562
งานพัฒน์ฯ | 9
ว่าง
ว่าง
ว่าง
10 วันเสาร์
11 วันอาทิตย์
12
ทั้งวันTO BE NUMBER ONE
งานโรคไม่ติดต่อ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าเตรียมงานวิจัยพระสงฆ์
งานพัฒน์ฯ | 7
ว่าง
ว่าง
ว่าง
13
บ่ายหมอชวนวิ่ง
งานส่งเสริมฯ | 100
ว่าง
ว่าง
เช้าหมอชวนวิ่ง
งานส่งเสริมฯ | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
14
ทั้งวันประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2562
งานยุทธฯ | 60
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันคัดเลือกผู้ช่วย สสอ.
งานบุคคลฯ | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
15
ทั้งวันสมัชชาสุขภาพ
งาน สช. | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
16
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
17 วันเสาร์
18 วันอาทิตย์
19
ทั้งวันสมัชชา
งาน สช. | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
20
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายประชุมชี้่แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2562
งานยุทธฯ | 20
ทั้งวันคัดเลือกผู้ช่วย สสอ.
งานบุคคลฯ | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
21
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายMOPH CIO Conference ครั้งที่ 2/2562
งานยุทธฯ | 12
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
22
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
23
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันสมัชชาสุขภาพ
งาน สช. | 120
ว่าง
ว่าง
24 วันเสาร์
25 วันอาทิตย์
26
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
27
ทั้งวันอวล
งาน อวล. | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายอนุกรรมการสถานพยาบาล
งาน คบส. | 7
ว่าง
ว่าง
ว่าง
28
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
29
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
30
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันสอบสัมภาษณ์
IEIP | 0
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง