วันที่ร่มฉัตร ร่มโพธิ์ ศรีพนม ร่มเกล้า รวมใจภักดิ์ เทพวรมุนี พิมานนรดี ภักดีบดินทร์
1
ทั้งวันอบรม
งานประกันฯ | 30
ว่าง
ว่าง
บ่ายVDO conference พบส.เภสัชกรรม 2/2563
งาน คบส. | 15
เช้ารายงานตัวนักเรียนทุน
งานบุคคลฯ | 20
บ่ายขอเชิญประชุมชี้แจงการสนับสนุนและการใช้งบ
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
2
ทั้งวันทำมาตรการฯ
งานพัฒน์ฯ | 20
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการดำเนินง
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
3
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
4
เช้าประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและ
งานยุทธฯ | 30
บ่ายประชุมเตรียมหลักสูตรฯ
งานประกันฯ | 20
ว่าง
ว่าง
เช้าศบส.8 เยี่ยมติดตาม
งาน สช. | 7
บ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการดำเนินง
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการดำเนินง
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
5
บ่ายคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยเกี่ยวกับม
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการดำเนินง
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ทั้งวันประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการดำเนินง
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
6 วันเสาร์
7 วันอาทิตย์
8
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
9
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
11
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
12
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
13 วันเสาร์
14 วันอาทิตย์
15
ทั้งวันประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นก
งานยุทธฯ | 30
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
16
ทั้งวันประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นก
งานยุทธฯ | 30
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
17
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายนิเทศน์ rdu
งาน คบส. | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
18
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
19
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
20 วันเสาร์
21 วันอาทิตย์
22
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
23
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
24
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
25
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
26
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
27 วันเสาร์
28 วันอาทิตย์
29
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง