วันที่ร่มฉัตร ร่มโพธิ์ ศรีพนม ร่มเกล้า รวมใจภักดิ์ เทพวรมุนี พิมานนรดี ภักดีบดินทร์
1
บ่ายประชุมประจำเดือน
งานยุทธฯ | 60
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าประชุมคณะกรรมการ
งาน อวล. | 8
ว่าง
ทั้งวันเอดส์
งานโรคติดต่อ | 60
ว่าง
2 วันเสาร์
3 วันอาทิตย์
4
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 256
งานนิติการ | 6
เช้าประชุมคณะทำงาน
งาน อวล. | 5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้ารับนิเทศงานจาก สคร. 8 อุดรธานี
งานโรคไม่ติดต่อ | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
6
ทั้งวันสุขภาพจิต
งานส่งเสริมฯ | 15
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันประชุมConference
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
7
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายอนุกรรมการสถานพยาบาล
งาน คบส. | 8
ว่าง
ว่าง
ว่าง
8
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
9 วันเสาร์
10 วันอาทิตย์
11
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
12
เช้าผู้บริหาร
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 10
ทั้งวันประชุมมูลนิธิสาธารณสุข
งานบุคคลฯ | 15
ว่าง
ว่าง
ว่าง
13
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
14
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
15
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าผ่านระบบ Tele-conference
งานทันตะฯ | 3
บ่ายบันทึกข้อมูลกำลังพลยาเสพติด
งานโรคไม่ติดต่อ | 5
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
16 วันเสาร์
17 วันอาทิตย์
18
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
19
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้ารับศึกษาดูงานนิสิตสาธารณสุขศาสตร์
งานพัฒน์ฯ | 140
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการชมรมหมอพื้นบ้านระดับจังห
งานแผนไทย | 15
ว่าง
20
ทั้งวันประชุมตรวจรถems
งานโรคไม่ติดต่อ | 40
ว่าง
ว่าง
บ่ายคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
งานส่งเสริมฯ | 25
ว่าง
ทั้งวันอบรมการโปรแกรมcascap
งานโรคติดต่อ | 200
ว่าง
ว่าง
21
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
22
ทั้งวันประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานบริหารฯ | 30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
เช้าประชุมคณะทำงานศึกษาดูงาน ovcca
งานโรคติดต่อ | 10
บ่ายอนุกรรมการโฆษณา
งาน คบส. | 8
ว่าง
ว่าง
ว่าง
23 วันเสาร์
24 วันอาทิตย์
25
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายประชุมทางไกลระบบ VDO Conference วางแผนพั
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
26
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
27
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
บ่ายม.41
งานประกันฯ | 12
ว่าง
ว่าง
ว่าง
28
ทั้งวันCFO
งานประกันฯ | 60
ว่าง
ว่าง
บ่ายประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ Flu-DARR
งานระบาด | 10
เช้าเตรียมความพร้อมกิจกรรม ปั่น2น่อง ท่อง 2
งานยุทธฯ | 20
บ่ายประชุมขับเคลื่อน PMQA
งานยุทธฯ | 15
ว่าง
ว่าง
ว่าง
29
ทั้งวันประชุม CFO
งานประกันฯ | 60
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
30 วันเสาร์
31 วันอาทิตย์