วันที่ห้องประชุมร่มฉัตร ห้องประชุมร่มโพธิ์ ห้องประชุมศรีพนม ห้องประชุม COCKPIT
1
เช้า
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
เช้าประชุมชี้แจงงบประมาณ
งาน อวล. | 9
ว่าง
2
บ่ายประชุมผลการประเมินยุทธศาสตร์
งานยุทธฯ | 60
ว่าง
ว่าง
ว่าง
3
บ่ายประชุมเตรียมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบฯ
งานแผนไทย | 40
ทั้งวันภาคีเครือข่าย อสม.
งาน สช. | 20
บ่ายสุขภาพจิต
งานส่งเสริมฯ | 9
ว่าง
4
ทั้งวันการโค้ชชิ่งการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐม
งานส่งเสริมฯ | 100
ว่าง
ทั้งวันประชุมFLU8
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
5 วันเสาร์
6 วันอาทิตย์
7
ทั้งวันFAI 3/2560
งานประกันฯ | 80
บ่ายสรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ฯ
งานยุทธฯ | 30
เช้าpmqa
งานยุทธฯ | 25
บ่ายงบลงทุน
งานยุทธฯ | 28
ว่าง
8
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
9
ทั้งวันคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต
งานแผนไทย | 40
ทั้งวันคณะตรวจประเมินและดำเนินการประกวดพื้นที่ต
งานแผนไทย | 40
ว่าง
ว่าง
10
บ่ายประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมวิชาการ
งานพัฒน์ฯ | 30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
11
ทั้งวันยาเสพติด
งานโรคไม่ติดต่อ | 35
ว่าง
ว่าง
ว่าง
12 วันเสาร์
13 วันอาทิตย์
14
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
15
เช้าประชุมผู้บริหาร
งานพัสดุ | 20
บ่ายเรียนทำดอกไม้จันทร์
งานส่งเสริมฯ | 36
ว่าง
บ่ายการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ
งานนิติการ | 5
16
ทั้งวันพยาธิใบไม้ตับ
งานโรคติดต่อ | 80
ทั้งวันติดตามภาระกิจสนับสนุน
งานพัสดุ | 50
เช้าประชุมผู้บริหาร
งานบริหารฯ | 20
ว่าง
17
ทั้งวันประชุมคณะกรรมการ CPPO เขต 8
งานส่งเสริมฯ | 60
ทั้งวันคณะกรรมการโรคติดต่อ
งานโรคติดต่อ | 30
บ่ายม.41
งานประกันฯ | 10
ทั้งวันทางไกลแพทย์แผนไทย
งานแผนไทย | 20
18
ทั้งวันจนท.จันทบุรีมาดูงาน
งานบริหารฯ | 100
ทั้งวันสหกรณ์ฯจังหวัดจันทบุรีมาดูงาน
งานบริหารฯ | 100
ทั้งวันคัดเลือกผู้ช่วย สสอ.
งานบุคคลฯ | 15
ว่าง
19 วันเสาร์
20 วันอาทิตย์
21
ว่าง
ว่าง
เช้าประชุม EOC
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
22
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
23
บ่ายการโค้ชชิ่งการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐม
งานส่งเสริมฯ | 100
ว่าง
เช้าประชุม EOC
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
24
ว่าง
ว่าง
ทั้งวันประชุมFLU8
งานพัฒน์ฯ | 8
ว่าง
25
เช้าประชุม EOC
งานยุทธฯ | 20
ว่าง
ทั้งวันประชุมFLU8
งานพัฒน์ฯ | 10
ว่าง
26 วันเสาร์
27 วันอาทิตย์
28
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
29
บ่ายประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบฯ
งาน คบส. | 30
ว่าง
ว่าง
ว่าง
30
ว่าง
ทั้งวันประชุมจัดทำแผนฯ
งานยุทธฯ | 50
ว่าง
ว่าง
31
ทั้งวันประชุมจัดทำแผนฯ
งานยุทธฯ | 50
ว่าง
ว่าง
ว่าง