NCIC
ผลงานอำเภอลิขสิทธิ์อำเภอนาทม
Nathom Chronic Informaton Center
ศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอำเภอนาทม
Login | หน้าแรก | รายชื่อ | LAB ประจำปี | ภาวะแทรกซ้อน | ควบคุมได้ดี | ดาวน์โหลด ค้นหาผู้ป่วย(ชื่อ/สกุล/CID)
     ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขใช้ข้อมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานมากยิ่งขึ้น และมีความต้องการใช้ข้อมูล ที่มากเกินขอบเขตชุดข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม จึงเกิดการพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และโปรแกรม NCIC นี้ก็เช่นกัน
     NCIC เป็นผลงานภายใต้โครงการอำเภอลิขสิทธิ์ คปสอ.นาทม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง) เป็นศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถติดตาม /ตรวจสอบการรับบริการ ของผู้ป่วยที่หน่วยบริการทุกแห่ง ภายในอำเภอนาทมได้สะดวก ทั้งข้อมูลจาก JHCIS ของ รพ.สต. และ HOSxP ของโรงพยาบาล โดยมีโปรแกรม "SYNC Runner" ทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากหน่วยบริการมายังศูนย์ข้อมูล NCIC อัตโนมัติโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องกดส่งออกข้อมูลหรือแม้แต่อัพโหลดไฟล์ด้วยตนเอง
     NCIC ถูกกำหนดขอบเขตข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน คปสอ.นาทม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป , ทะเบียนโรคเรื้อรัง(DM/HT) , การซักประวัติ , ยา , แลป และ การตรวจภาวะแทรกซ้อน ทั้งหมดนี้เฉพาะส่วนที่เป็นผู้ป่วยนอก และเป็นโอกาสในการพัฒนา สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบติงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาทม ต่อไป
     ปัญหาและอุปสรรค
     - โรงพยาบาลนาทม ยังไม่มีหมายเลข IP ภายใน จึงต้องฝากฐานข้อมูล และเว็บไซต์ไว้ที่ server สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
     ข้อเสนอแนะ
     - ขยายขอบเขตข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ป่วยใน
     - ตรวจสอบการส่งข้อมูล 43แฟ้ม ราย record


แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2560