ข้อมูลประชาคมอาเซียน
โพสต์โดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    Content ID : 7621    Post/Edit Time : 2018-01-08 10:24:53

 

ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community: One vision, One identity, One Community)

     จากการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทาย ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับ Web site นี้ ได้รวบรวมข้อมูลและสถิติพื้นฐานที่สำคัญ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ โดยจำแนกเป็นข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Web site นี้

ASEAN Community: One Vision, one Identity, One Community

    The ASEAN Community is the integration of 10 member of The Association of  Southeast  Asian nations.  For the purpose to build a strong community and wealth economic. To create opportunity and prepare for a new challenges all of political, social and economic.  Order to the community is  well-being and  felling  of  unity. For this Web Site, have collect and summarize the basic information and statistic in 10 countries and classified by demographic information, health information and socio-economic information. User can download all of information from this Web site.

 

 

ข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน

    ประชากร (Population)
    สถานะสุขภาพ (Health Status)
    เศรษฐกิจ/สังคม (Social and Economic)
    สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEAN

 

เครดิต  http://bps2.moph.go.th