||
ข้อเสนอแนะ/เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
กรุณาบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนมากที่สุด เช่น วัน, เวลา, สถานที่,
บุคคลที่เกี่ยวข้อง, เหตุการณที่เกิด, สภาพโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ(ถ้ามี)
รูปภาพที่ 1  
รูปภาพที่ 2  
รูปภาพที่ 3  
ช่องทางการติดต่อกลับ
(ไม่บังคับให้กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อกลับ)
ชื่อสกุล
**โทรศัพท์
อีเมล์
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์