• หน้าแรก • ติดต่อ • ค้นหา
||
• หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ : 042-511410 (อัตโนมัติ)
  โทรสาร : 042-512463

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
  โทรศัพท์ : 042-511617

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
  โทรศัพท์ : 042-515766
หมายเลขภายใน
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : 114,123
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ : 122
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : 111,119
  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล : 118
  กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน : 128
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข : 112
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ : 124
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข : 117
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : 127
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : 125

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
   - หัวหน้าฝ่ายบริหาร : 132
   - งานการเงิน : 109,126
   - งานพัสดุ : 108,121
   - งานธุรการ : 106,101
   - เลขาหน้าห้อง : 130