• หน้าแรก • ติดต่อ • ค้นหา
||
• งานตรวจสอบภายใน
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม รายงาน FAI

โครงสร้าง

คำสั่ง ฯ

ระเบียบ

มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ

งานควบคุมภายใน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระดาษทำการ(Checklistt)สำหรับตรวจสอบภายใน ปี 2558