ข้อมูลการให้บริการวัคซีน dTC ปีงบ 2558
นับผลงานจาก 43แฟ้ม รหัสวัคซีน 901 (ระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558)
เวลาประมวลผล 15/02/2560 04:01:06 น.


อำเภอจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
01 เมืองนครพนม 0 0 1,725 1,725 0.00
02 ปลาปาก 2,378 1,106 470 1,576 66.27
03 ท่าอุเทน 813 442 137 579 71.22
04 บ้านแพง 2,048 1,023 312 1,335 65.19
05 ธาตุพนม 942 320 247 567 60.19
06 เรณูนคร 1,913 1,582 295 1,877 98.12
07 นาแก 1,895 982 558 1,540 81.27
08 ศรีสงคราม 2,186 1,009 382 1,391 63.63
09 นาหว้า 1,845 1,032 243 1,275 69.11
10 โพนสวรรค์ 2,653 1,119 175 1,294 48.77
11 นาทม 638 44 20 64 10.03
12 วังยาง 0 0 0 0 0.00
รวม 17,311 8,659 4,564 13,223 76.38


01 อำเภอเมืองนครพนม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 10711 โรงพยาบาลนครพนม 0 0 1725 1725 0.00
ตุลาคม 0 296 296
ธันวาคม 0724724
พฤศจิกายน 0705705
02 อำเภอปลาปาก
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11104 โรงพยาบาลปลาปาก 2,378 1106 470 1576 66.27
พฤศจิกายน 202 90 292
ตุลาคม 8502751,125
ธันวาคม 54105159
03 อำเภอท่าอุเทน
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11105 โรงพยาบาลท่าอุเทน 813 442 137 579 71.22
พฤศจิกายน 99 39 138
ตุลาคม 23875313
ธันวาคม 10523128
04 อำเภอบ้านแพง
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11106 โรงพยาบาลบ้านแพง 2,048 1023 312 1335 65.19
พฤศจิกายน 174 174 348
ธันวาคม 849138987
05 อำเภอธาตุพนม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 942 320 247 567 60.19
ตุลาคม 251 241 492
ธันวาคม 18220
พฤศจิกายน 51455
06 อำเภอเรณูนคร
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร 1,913 1582 295 1877 98.12
ตุลาคม 717 83 800
ธันวาคม 533083
พฤศจิกายน 812182994
07 อำเภอนาแก
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11109 โรงพยาบาลนาแก 1,895 982 558 1540 81.27
พฤศจิกายน 86 26 112
ตุลาคม 6643941,058
ธันวาคม 232138370
08 อำเภอศรีสงคราม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม 2,186 1009 382 1391 63.63
ตุลาคม 613 214 827
ธันวาคม 379121500
พฤศจิกายน 174764
09 อำเภอนาหว้า
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11111 โรงพยาบาลนาหว้า 1,845 1032 243 1275 69.11
ตุลาคม 173 17 190
ธันวาคม 23634270
พฤศจิกายน 623192815
10 อำเภอโพนสวรรค์
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 2,653 1119 175 1294 48.77
ธันวาคม 319 57 376
พฤศจิกายน 800118918
11 อำเภอนาทม
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 11107 โรงพยาบาลนาทม 638 44 20 64 10.03
ธันวาคม 37 17 54
พฤศจิกายน 729
ตุลาคม 011
12 อำเภอวังยาง
ลำดับหน่วยบริการจำนวนเป้าหมาย
(จากงาน คร.
สสจ.นพ.)
ฉีด dTC
ในเขต
(typearea
1,3)
นอกเขต
(typearea
0,2,4)
รวมร้อยละ
1 40840 โรงพยาบาลวังยาง 0 0 0 0 0.00
000