ผลการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
เวลาประมวลผล : 25/05/2561 22:02:01 น.

update!!
10 ก.พ. 2559
- เพิ่ม/ลด ข้อรายงานตามแบบตรวจราชการทันตะฯ ปีงบ 59 รอบ 1
- ปรับรหัส ICD10TM ตามแบบตรวจราชการทันตะฯ ปีงบ 59 รอบ 1

ประเภทหน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ

เดือน พ.ศ. [ถึง ]