ข้อมูลการเกิด-การตาย (เปิดสารบัญ)
การเกิด การตาย รายอำเภอ
การเกิด จำแนกเพศ รายเดือน รายอำเภอ
การเกิด การตาย รายตำบล
อัตราเกิด จำนวนคนเกิด รายเดือน
กลุ่มอายุมารดาที่คลอดบุตร
กลุ่มอายุมารดาและน้ำหนักทารกแรกเกิด
กลุ่มอายุมารดาและน้ำหนักทารกแรกเกิด รายอำเภอ
กลุ่มอายุมารดาและน้ำหนักทารกแรกเกิด รายอำเภอ แยกไตรมาศ
ข้อมูลการตาย รายเดือน รายอำเภอ
ข้อมูลการตาย แยกตาม 298 กลุ่มโรค รายอำเภอ
ข้อมูลการตาย รายโรค รายอำเภอ
ข้อมูลการตาย รายโรค รายอำเภอ (โรคเฉพาะเพศคิดอัตราตามเพศ)
ข้อมูลการตายจากโรคมะเร็ง รายอำเภอ
ข้อมูลการตายจากโรคมะเร็ง รายอำเภอ (โรคเฉพาะเพศคิดอัตราตามเพศ)
ข้อมูลการตายจากการจมน้ำ ตามกลุ่มอายุผู้ตาย
สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
สาเหตุการตายของเด็กอายุ 0 - 15 ปี
สาเหตุภายนอกของการตาย (V01-Y98)
อายุคาดเฉลี่ย
ปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร
ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ(เลือก พ.ศ.ก่อนคลิ๊ก)
ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ แยกตายนอก-ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลการเกิด-การตาย จังหวัดนครพนม