User
Password
 แจ้งให้ทราบ

User ระดับรหัสสถานบริการstg
password pรหัสสถานบริการ

ระดับ off =ระดับสถานีอนามัย hos = ระดับโรงพยาบาล sso =ระดับอำเภอ ssj=ระดับจังหวัด

แบบรายงานอนามัยโรงเรียน ปรับปรุงครั้งที่ 3 (วันที่ 21 กันยายน 2554)

คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร

ช่วงนี้ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ E-Report ได้(เฉพาะแบบรายงานอนามัยโรงเรียน) เพราะปรับแบบรายงานยังไม่เสร็จ ประมาณวันที่ 28 กันยายน 2554 หรือเร็วกว่านั้น ถ้าไม่มีปรับเแลี่ยนแบบรายงานอีก