E-Report ปีงบ 2563

หมายถึง Zero Report
หมายถึง รอการประเมินจากในระดับ สสอ.
หมายถึง ผ่านการประเมินจากระดับ สสอ.
หมายถึง รายงานมีข้อผิดพลาด
หมายถึง ยังไม่ได้ส่งรายงาน
หมายถึง ผ่านการประเมินในระดับ สสจ.
หมายถึง ไม่มีรายงานส่ง