||
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วย สสอ.
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงานทันตฯกลุ่มวัยเรียน 17 ม.ค.63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ประกาศผลการคัดเลือกรักษาราชการแทน สสอ.นาทม
[ดูทั้งหมด]
ข่าว สสจ.นครพนม
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัคร
ระบบงานภายใน
COCKPIT 62
COCKPIT 63
Datacenter
E-Letter
E-meeting
E-report
E-Sender
EMS
GIS
HDC
HDC-Service
i-Request
KM นครพนม
NCIC
Planfin_PCU
R8 Dashboard
SMS DashBoard
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จองห้องประชุม
ขอใช้รถ
ระบบติดตามโครงการ
ข้อมูลกลางปี
ข้อมูลกลางปี (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ผู้บริโภคร้องเรียน
ศูนย์บริการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สาธารณสุขระหว่างประเทศ
ผลการประเมินยุทธศาสตร์
ประชาคมอาเซียน
สถานประกอบการ อวล.
ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก
สถานะการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการปฐมภูมิ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
การเงิน
ตรวจสอบภายใน
พัสดุ
สุขภาพภาคประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
กระทรวงสาธารณสุข
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
ข้อมูลสุขภาพ สนย.
Web Conference - VDO Conference
กองกลาง สป.มหาดไทย
HR4Health
HealthForTalk
ปฐมภูมิ4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,883,791 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 09/07/2555) [+] [ วันนี้ 928 ครั้ง, เดือนนี้ 18,309 ครั้ง, ปีนี้ 48,570 ครั้ง ]